eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Parnm vlakom popod Krovu hou
Peter, 07.08.2009 (55827 pretan)

    Klub historickej techniky pri RD vo Zvolene s podporou elezníc Slovenskej republiky pripravil akciu „Parným vlakom Horehroním“. Akcia sa uskutonila v piatok 31. júla a sobotu 1. augusta 2009. V piatok išiel mimoriadny historický vlak  s parným rušom 422.0108 z Banskej Bystrice do Brezna, ale ia, nemal som monos sa tejto akcie zúastni. O to viac som sa tešil na sobotu. V sobotu išiel historický parný vlak z ervenej Skaly cez Telgártsku sluku do Dobšinskej adovej Jaskyne a spä, a ja som bol pritom. 

V sobotu 1. augusta som sa predpoludním vybral do ervenej Skaly. Tu spokojne odfukoval Malý býek, storoný parný ruše 422.0108 so súpravou historických vozov Ci 4-2093, Dd 72442 a Ci 3-9738, a na konci súpravy bol ešte prívesný voze CDlm a motorový voze M131.1053 Hurvínek.
 
Parný ruše 422.0108
Parný ruše 422.0108
 
Na alšej koaji vykával poiarny vlak na ele motorovým rušom T466.0253 s nádrkovým vozom R 555 510.
 
ervená Skala
ervená Skala
 
Odchod historického vlaku z ervenej Skaly bol naplánovaný na 13.00 hod., take som mal dos asu na fotenie. Okrem ma tu bolo pár známych aj menej známych udí, ktorí akali na odchod mimoriadneho vlaku a poniektorí tie fotili.
 
Parný ruše 422.0108 na ele historického vlaku
Parný ruše 422.0108
 
Stretnutie 422.0108 s Horehroncom
Parný ruše 422.0108
 
Rušové aty tie nezaháali a as vyuívali na istenie oboch rušov. Pribliovalo sa poludnie a s ním aj príchod rýchlika R 811 Horehronca z Bratislavy do Košíc. Prišiel takmer naas a na jeho ele bol motorový ruše 754.010-7. Z rýchlika vystúpili viacerí úastníci mimoriadnej jazdy historickým parným vlakom. Akcia bola naasovaná tak, e úastníci sa na akciu a aj z akcie mohli odvies práve spomínaným rýchlikom.
 
MV 812.024 - ervená Skala
ervená Skala
 
Parný ruše 422.0108 posunuje so súpravou
Parný ruše 422.0108
 
akanie na odchod
Parný ruše 422.0108
 
Po odchode Horehronca som ešte chvíu fotil, parný vlak tu na stanici posunoval na tretiu koaj, pri ktorej je nástupište. Medzitým som uvaoval, i sa mám previes parným vlakom, ale pretoe vlak nemal iadne fotozastávky, rozhodol som sa ís radšej súbene veda trate autom a mimoriadny vlak odfoti cestou do Dobšinskej adovej Jaskyne.
 
Telgártska suka pod Kráovou hoou
Telgártska sluka
 
Kee technicky najzaujímavejším úsekom je elezniná tra v okolí Telgártu, pobral som sa práve tam. Údolie Hrona od ervenej Skaly má znané stúpanie, preto bolo potrebné elezninú tra rozvinú, aby sa dodrali sklonové pomery. Z viacerých alternatív bola realizovaná alternatíva s najpozoruhodnejšou stavbou. Je to špirálová sluka v Telgárte dlhá asi 2,3 km, ktorá prekonáva výškový rozdiel 31 m.
 
Telgárt penzión
Parný ruše 422.0108
 
Telgártskej sluke je poloený aj najdlhší tunel trate z ervenej Skaly do Margecian, tunel Kornela Stodolu, resp. Telgártsky, ktorý je dlhý 1239 m. Tunel je umiestnený sasti v oblúku s polomerom 400 m a v stúpaní 12,5 ‰.
 
Parný vlak na Telgártskom viadukte
Parný ruše 422.0108
 
Tesne za telgártskym tunelom prekonáva tra údolie 22 m vysokým a 86 m dlhým viaduktom so sklonom 17 ‰. Zatia o krajné asti viaduktu tvoria z kadej strany dva kamenné oblúky so svetlosou 9 m, stredná as je preklenutá elegantným oblúkom s rozpätím 32 m. Telgártsky viadukt bol prvou lenenou oblúkovou konštrukciou zo elezobetónu na tratiach SD.
 
Historický vlak prechádza cez kamenný viadukt Chmaroška
Parný ruše 422.0108
 
V Telgárte som zašiel na miesto odkia je výhad nielen na Telgártsku sluku, ale aj na alší pozoruhodný 18 m vysoký viadukt Chmaroška s nádhernými deviatimi kamennými oblúkmi. Za ním tra pokrauje alej 250 metrov dlhým Hronským tunelom a nakoniec 848 metrov dlhým vrcholovým Besníckym tunelom. Vrcholovým, pretoe sa v om nachádza vrcholový bod tejto trate vo výške 957 metrov nad morom. Je to zárove najvyšší bod elezniných tratí s normálnym rozchodom na Slovensku. Besnícky tunel je zárove najvyššie poloeným tunelom. Na tomto krátkom, len 12 km dlhom úseku pod Besníckym sedlom, musí tra prekona rozdiel 172 metrov. Na úboí sedla Besník pramení rieka Hron, druhá najväšia rieka, ktorá tu, na svojom hornom toku tvorí prirodzenú hranicu medzi Nízkymi Tatrami a Slovenským Rudohorím.
 
Parný vlak po príchode do Dobšinskej adovej Jaskyne
Parný ruše 422.0108
 
Odfoti vlak na viacerých miestach je problém, pretoe cesta je úzka a kukatá so znaným stúpaním. Na viacerých miestach elezniná tra ide zalesneným priestorom, take aj preto je problém vlak odfoti. Preto som sa z Telgártu presunul rovno do Dobšinskej adovej Jaskyne, kde som akurát stihol príchod mimoriadneho vlaku do elezninej stanice.
 
Parný ruše 422.0108 obieha súpravu
Parný ruše 422.0108
 
Zatia o cestujúci vystupovali, parný ruše bol odpojený od súpravy a išiel súpravu obieha. To som vyuil a urobil som pár záberov.
 
Motorový ruše T466.0253 na ele poiarneho vlaku
T466.0253
 
Potom som sa presunul na vchod do stanice a pokal som na poiarny vlak. Po jeho príchode som ešte chvíu fotil na stanici a potom som sa išiel aj ja trochu oberstvi. V tunajšej adovej jaskyni som u bol viackrát, take som nemal v úmysle tam ís opä, preto som sa vrátil spä na stanicu.
 
Chvía pre oddych
Parný ruše 422.0108
 
Parný ruše 422.0108 opä na ele súpravy - tendrom dopredu
Parný ruše 422.0108
 
Parný ruše 422.0108
Parný ruše 422.0108
 
Pred odchodom historického vlaku spä do ervenej Skaly som sa pobral aj ja, s úmyslom odfoti vlak niekde na trati. Najprv som uvaoval ís foti pod Ostrú Skalu, no nakoniec padla voba na Vernár. Dnes je tu len zastávka, ale predtým to bola naša najvyššie poloená elezniná stanica. Tu som pokal na príchod parného vlaku.
 
Historický vlak vchádza do zastávky Vernár
Parný ruše 422.0108
 
Potom som sa presunul opä pred Telgárt, kde sa mi pošastilo vlak odfoti na Chmarošskom viadukte a o kúsok alej aj pri východe z Telgártskeho tunela.
 
Parný vlak opä na unikátnej Chmaroške
Parný ruše 422.0108
 
Telgárt penzión
Parný ruše 422.0108
 
Nasledoval presun do ervenej Skaly, kde som pokal na príchod historického vlaku. Medzitým som odfotil motorový voze M131.1053 aj s prívesným vozom, ktoré tu zostali. To u prišiel aj parný vlak, ktorý po vystúpení cestujúcich opä posunoval, o bola príleitos urobi alšie fotky. Chcel som poka aj na príchod Horehronca do Bratislavy a odchod súpravového vlaku do Zvolena, no musel som neakane odís. Domov som však z ervenej Skaly odchádzal nadmieru spokojný.
 
Opustená súprava MV M131.1053 + PV CDlm
MV M131.1053
 
Historický vlak sa vrátil do stanice ervená Skala
Parný ruše 422.0108
 
Parný ruše 422.0108 posunuje so súpravou
Parný ruše 422.0108
 
Záverom sa chcem poakova organizátorom KHT Zvolen a SR za peknú akciu.
 
Okrem fotografií som z akcie som pripravil aj krátke amatérske video. © autor
 
Video - parný vlak v Telgárte
(otvára nové okno)
Video - parný vlak v Telgárte 

Svisiace lnky:
S Papagjom na Horehronie (30.09.2014)
Pod Krovou hoou op iiel parn vlak (03.08.2014)
Dnes iiel Dobinsk adov expres (26.07.2014)
Pozvanie na vlet: Dobinskm adovm expresom (20.07.2014)
Zamraen v Raji 2013 (18.08.2013)
Za Pomaranom na Horehronie (07.08.2013)
Zamraen v Raji (21.08.2012)
Do Gelnice za Magdou (19.03.2012)
Motorkou z Koc do Gelnice (11.03.2012)
Margecianska spojka (26.03.2011)
eleznin stanica Dobinsk adov Jaskya (26.01.2011)
Stratensk labyrint (3.) Hamrick tunel - Dedinky (25.06.2009)
Stratensk labyrint (2.) Straten Stratensk tunel (11.06.2009)
Telgrtska sluka (z histrie trate) (01.06.2009)
Stratensk labyrint (1.) Dobinsk adov Jaskya - Straten (29.05.2009)
Tunel pod Besnkom (17.02.2008)
Hronsk tunel (02.01.2008)
Kamenn most v Telgrte - Chmarosk viadukt (23.12.2007)
Telgrtsky viadukt (05.12.2007)
Telgrtsky tunel (03.12.2007)
Viadukt Stratenk (21.10.2007)
Tra 173: erven Skala - Telgrt - Nlepkovo - Margecany (27.09.2007)


Home